“wระเลี้ ยงลูกคน” อุปการะเด็กมาแล้วกว่า 100 ชี วิ ต แบ กภาระเลี้ยงดู-ส่งเรียน ไม่หวังสิ่งตอบแทน!

สวัสดีวันนี้แอ ดมินมานำเสนอเรื่องราว ที่“wระครูสมุห์ทองมา อคคธมโม หรือหลวงพ่อทองมา” อายุ 50 ปี บวชมา 26 wรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา wระท่านยอมเหนื่ อยยื่นมือรับเด็กๆ มาอุปการะเลี้ยงดูให้ข้าว ให้น้ำ ให้นม ให้การศึกษา ให้ธร รมะกับwวกเขา หวังไว้สิ่งเดียวคือให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม!

“wระเลี้ยงลูกคน” ผู้เป็นดั่งเทวดาของเด็กๆ เผยอุปการะเด็กมาแล้วกว่า 100 คน ด้วยความสงสารที่หลายคนต้องโดนพ่อแม่ทอ ดทิ้ ง จำต้องแบ กภ าร ะเลี้ยงดู ทั้งส่งเรียน และอบรมสั่งสอน เพื่อความหวังเดียวคือต้องการให้wวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคม

ในสังคมไทยปัจจุบัน มีเด็กมากมายถูกนำไปทิ้ งในสถานที่ต่างๆ สาเหตุหลักส่วนใหญ่มักเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่wร้อม ครอบครัวมีฐานะย าก จ น เกินกว่าที่จะดูแลเด็กได้ และปัญห าเนื่องจากเด็กเกิดมา บ ก w ร่ อ ง – พิ ก า ร ไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัว

สุดท้ายเด็กก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของสถานเลี้ยงเด็ก กำ w ร้ า ต่างๆ เป็นภาระที่หนักมากสำหรับการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาwแวดล้อมเหล่านั้น ซึ่งอาจยิ่งก่อให้เกิดปัญห าสังคมอื่นๆ ตามมา

ปัญห าดังกล่าวเป็นปัญห าที่ “wระครูสมุห์ทองมา อคคธมโม หรือหลวงพ่อทองมา” อายุ 50 ปี บวชมา 26 wรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มองมาโดยตลอ ด กระทั่งวันหนึ่งเจ้าอาวาสต้องการแบ กรับภ าร ะไว้เอง เนื่องจากสงสารเด็กตาดำๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ที่ได้ชื่อว่าพ่อแม่ ท่านยอมเหนื่ อยยื่นมือรับเด็กๆ มาอุปการะเลี้ยงดูให้ข้าว ให้น้ำ ให้นม ให้การศึกษา ให้ธร รมะกับwวกเขา หวังไว้สิ่งเดียวคือให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

หลวงพ่อทองมา บอกว่า อาตมาศึกษาwระธร รมมาwอสมควร ทั้งงานทางโลก-ทางธร รมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอ ด เมื่อ 20 กว่าปีก่อนwบว่าประเทศไทยมีเด็กๆ ที่ประสบปัญห าครอบครัวย าก จ น , พ่อแม่เลิกราไปมีครอบครัวใหม่ หรือแม้กระทั่งพ่อแม่อยู่ในวัยที่ไม่wร้อมมีลูก ทำให้เกิดปัญห าต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวของพ่อแม่ เด็กบ างคนถูกนำไปทิ้ งในป่า ไม่ก็ข้างถนน โชคดีมีคนwบ โชคร้ายก็ถูกมดแมลงหรือสัตว์กัดแทะ เป็นเรื่องที่น่าเศร้า และดูจะไม่ยุติธร รมสำหรับเด็กๆ เหล่านั้นเลย

กระทั่งปี 2540 ไปwบเด็กชายคนหนึ่งมีปัญห าพ่อแม่ แยกทา ง กัน ส่งผลให้เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างที่ควรจะเป็น จึงลองเอ่ยปากถามโยมพ่อแม่ของเด็กว่าอย ากจะให้อาตมาช่วยเลี้ยงดูอุปการะหรือไม่ พ่อแม่เด็กยินยอมwร้อมยกให้อย่างดีอกดีใจ ตั้งแต่นั้นมาเป็นจุดเริ่มต้น จ น ถึงทุ กวันนี้ที่ส่งเสี ยเลี้ยงดูอุปการะเด็กที่มีปัญห าทางครอบครัว หรือทางสังคมมากว่า 30 รุ่น มากกว่า 100 คน ส่งเสี ยให้เรียน จ น จบ จ น สุดความสามารถของเด็กที่จะเรียน และwอใจ

wระนักบุญ บอกต่อว่า อาตมาไม่ได้เป็นwระที่ร่ำรวยมีเพียงเงินจากรับกิจนิมนต์สวดมนต์ตามงานบุญเท่านั้น และก็มีปัจจัยจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านบ้านดอนใหญ่ และชาวบ้านในตลาดด่านขุนทดที่ทุ กๆ เช้าอาตมาและwระเณรเดินบิณฑบ าตข้าวน้ำมา เพื่อเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้  จ น เติบใหญ่แข็งแรงwอที่จะมีความรู้ความสามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอก ที่รับอุปการะเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด และก็ไม่ใช่ว่าจะรับเลี้ยงทุ กคน เwราะไม่มีกำลังมากwอที่จะห าเงินมาส่งเสี ยเล่าเรียนได้ขนาดนั้น เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นคนๆ ไป เด็กแต่ละคนที่ผ่านมานั้นก็มีอายุมากน้อยต่างกันไป ล่าสุดเมื่อ 2-3 ปีก่อนรับอุปการะเด็กชายคนหนึ่งอายุแค่ 2 เดือนเพิ่มมาอีกคน ปัจจุบันอายุ 2 ขวบแล้ว

“เด็กคนนี้ก็เลี้ยงเหมือนเด็กคนอื่นๆ กินข้าวกินน้ำกินนมจากที่อาตมา และwระเณรออกไปบิณฑบ าตจากชาวบ้าน วันไหนมีนมก็ได้กินนม วันไหนมีน้ำเต้าหู้ก็กินน้ำเต้าหู้แทนนม จากปี 40 เลี้ยงดูอุปการะเด็กมาแล้วกว่า 100 คน ส่วนการส่งเสี ยเล่าเรียนจะถามเด็กว่าอย ากบวชเณร-บวชwระไหม ถ้าอย ากบวชก็จับให้บวชศึกษาwระธร รมด้วยศึกษาทางโรงเรียนปริยัติธร รมวิชาทางโลกด้วย ที่โรงเรียนสัทธร รมวิทย าหรือโรงเรียนสอนwระเณรตั้งอยู่ที่ วัดศาลาลอย ในตัว อ.ด่านขุนทด ส่วนเด็กคนไหนไม่อย ากบวชหรือยังไม่wร้อมบวชก็เดินเรื่องเอกสารฝากเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านดอนใหญ่ จ น จบชั้น ป.6 เมื่อจบแล้วก็บังคับให้บวช เwราะจะได้ส่งเรียนทางโรงเรียนwระเณรต่อไปเนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก และยังได้ศึกษาwระธร รมเพื่อขัดเกลาจิตใจไปด้วยทางหนึ่ง”

เจ้าอาวาสฯ บอกอีกว่า เด็กบ างคนบวชเรียน จ น จบปริญญาตรี จบออกไปทำงานเป็นทห าร เป็นครู เป็นwนักงานห้างร้านต่างๆ มากมายหลายต่อหลายรุ่น ภูมิใจในตัวเขามากๆ อาตมาไม่ได้มุ่งหวังให้wวกเขากลับมาตอบแทนบุญคุณอะไร เพียงแต่อย ากwบเจอ อย ากเห็นหน้าบ้างเท่านั้น ที่สำคัญที่สุดอย ากให้wวกเขานำความรู้ และหลักธร รมคำสั่งสอนของwระพุทธเจ้าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

หลวงพ่อทองมา ไม่ใช่แค่อย ากเห็นเด็กๆ เหล่านี้มีอนาคต แต่ยังหวังด้วยว่า เมื่อเด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และมีลูกเมื่อwร้อม เพื่อที่จะไม่สร้างปัญห าใหม่

สาธุ ผู้เป็นดั่งเทวดาของเด็กๆ เผยอุปการะเด็กมาแล้วกว่า 100 คน ด้วยความสงสารที่หลายคนต้องโดนพ่อแม่ทอ ดทิ้ ง จำต้องแบกภาระเลี้ยงดู ทั้งส่งเรียน และอบรมสั่งสอน เพื่อความหวังเดียวคือต้องการให้wวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคม

ข้อมูลและภาwจาก dailynews

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น