จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาเจ้ากร รมนายเว ร ชีวิตจะดีขึ้น

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากร รมนายเว รที่ต่างกัน จึงควรสวดเพื่อขอขมา ต่อเจ้ากร รมนายเว รทั้งอดีตชาติที่ผ่านมา หรือเคยล้ วงเกินแก่ เทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคยสาบ าน บนบ าน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการ

การขอขมากร รมมิใช้การลดกร รม แต่อย่างใด แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล้วนเกินมา ทุกภพ ทุกชาติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจ เพื่อให้เข าเหล่านั้น อ โ ห สิ กร รมให้แก่เราต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป

ไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วนะครับ ที่ใหนก็ได้ ให้หันหน้าไปทาง(ทิศตะวันออก) และทำก่อนเวลา12.00น. หรือก่อนเที่ยงวัน..เฝ้ารอจนธูปดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าไม่ผ่าน หลัง6เดือนไปค่อยทำใหม่ครับ

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบ ายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง)เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว(หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูชาในบ้านได้ครับและกล่าว (นะ โม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประม าทพล าดพลั้ งล่ว งเกิน บิดา- มารดา ครูบ าอาจารย์

พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากร รม นายเว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกร รมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถ อนคำอธิษฐานคำสาบ านที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบ ารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มล ายสิ้ น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธร รม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบ าน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบ ารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างกร รมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต าม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาตพย าบ าท และคำสาปแช่งในทุก ชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนาย เวร

ขอให้พ้นนรก ภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธร รม เทอญ

หลายคนเคยสงสัยไหมว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ทำไมแต่ละคนนั้นถึงมีเจ้ากร รมนายเว รที่ต่างกันและเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สิ่งหลายอย่างนั้นมันดีขึ้นและใครหลายคนเคยสงสัยไหมว่าในบ างครั้งทำอะไรก็รู้สึกฝื ดเคื องทำอะไรก็ไม่ขึ้น การเ งิ นต่างๆก็ไม่คล่องตัว

ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดจากเจ้ากร รมนายเว รของเราได้ฉะนั้นทางที่ดีกว่าไหมที่เราสวดภาวนาขอขมาต่อเจ้ากร รมนายเว รทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้เคยล่วงเกินไปหรือเคยไปบนบ านศ าลกล่าวต่างๆที่มองไม่เห็นทุกประการ

แต่การขอขมานั้นจัดเป็นการขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินไปไม่ใช่การลดกร รมแต่ทำเพื่อให้เข านั้นออก 60 กรัมให้แก่เรานั่นเองโดยวิธีการขอขมานั้นสามารถทำได้ดังนี้…

โดยเราสามารถไปขอขมาได้ที่หน้าพระพุทธรูปอย ากจะไปที่ไหนก็ได้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งควรทำก่อนเวลาก่อนเที่ยงวันและรอจนกว่าธูปจะดับ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยติดเป็นไฟล์ถือว่าทำไม่ผ่านหลังจากนั้นนะไปอีก 6 เดือนค่อยทำใหม่อีกรอบนึง

ด้วยการจุดธูปนั้นควรจะจุดธูปทั้งหมด 36 ดอกซึ่งก็หมายถึง ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบ ายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น และควรมีดอกบัวอีก 1 กรัมเมื่อดอกบัวถวายเสร็จนั้นก็ให้ไปถวายแก่ศ าลหรือบูชาพระในบ้านก็ได้

เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็สามารถสวดขอขมาได้ดังนี้ …สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง)จงใจหรือประมาทพล าดพลั้ งล่ วงเกิน บิดา- มารดา ครูบ าอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากร รม นายเว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกร รมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดต ามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถ อนคำอธิษฐานคำส าบ านที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบ ารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มล ายสิ้ น ไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธร รม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถ อนคำสัญญา คำสาบ าน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหม ดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบ ารมี)หากมีผู้ใดเคยสร้าง เวรสร้างกร รมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ต ามข้าพเจ้ายินดี อโหสิกร รมให้ ขอถ อนความอ าฆ าตพย าบ าท และคำส าปแช่ งในทุก ชาติ ทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้ นจากคำส าปแช่ ง ของปวงชน ของเจ้ากร รมนาย เว รขอให้พ้นน ร ก ภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธร รม เทอญ

และนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้โดยจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของเ งิ นที่ติ ดขั ดจนกลายเป็นห นี้สิ นได้ด้วยเช่นกันอย่างมากสำหรับคนที่รู้สึกทำอะไรแล้วรู้สึกฝื ดเคื องไปเสี ยหม ดโดยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการตั้งสมาธิและธูป 16 ดอกที่จะต้องจุดกลางแจ้งโดยสามารถทำได้ดังนี้.

ท่อง นะโม 3จบ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานเชิญครูบ าอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธร รม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้ อแม่ซื้ อ และเทพยดาที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในที่นี้ รวมถึงพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรื อนเจ้ากร รมนายเว รเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ช ะต าทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้รับฟังการขอขมาและขอถ อนคำส าปแช่ งที่มีการทั้งในอดีตและปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า….

ข้าพเจ้า(บอกชื่อกับนามสกุล) ขอขมากร รม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกร รม วจีกร รม มโนกร รม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึ กได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากร รมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะต าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอ โ ห สิ กร รมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โก รธเคื อง อย่าได้จ องเว ร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถ อดถ อนคำส าปแช่ งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำส าบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดั บห ม ดสิ้ นไป

ด้วยอนุภาพ พระบ ารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบ ารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองคืมหาเทพ โปรดเมตต าและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธร รม และให้การดำรงชี วิ ตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเ งิ นมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธร รมอยู่ในศิลในธร รมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆๆ

ปักกลางแจ้ง ขอขมาเจ้ากร รมนายเว ร ชีวิตจะดีขึ้น

Facebook Comments Box