Wednesday, 29 November 2023

หนุ่มเปิดสนามแข่ งรถ ให้ชาวนามาต ากข้าวได้ฟรี ใครมีปั ญห าโทร มา

เราคงเคยจะได้เห็นข่าวที่ออกกันในสื่อออนไลน์อยู่บ่อยๆครั้ง เกี่ยวกับเรื่องราวของการที่ชาวบ้านหรือชาวนาได้นำเอาข้าวมาวางต ากไว้บนถนนหนทางสาธารณะ ซึ่งเป็นทางที่ประชาชนทั่วไปใช้ขับขี่รถผ่านไปมา ซึ่งหลายครั้งก็มักจะสร้างความเดื อดร้ อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่ไม่น้อย แต่ก็จะทำอย่างไรได้เพราะชาวนาก็ไม่มีที่จะเอาข้าวไปต ากเหมือนกัน

แต่ว่าขณะนี้ทางด้านของเฟสบุ๊ค Saksit Temduang หรือก็คือคุณบอยที่เป็นเจ้าของสนามแข่ งรถยนต์ได้มีการออกมาโพสต์ภาพและรายละเอียดที่ระบุบอกว่า ตนเองได้เปิดสนามแข่ งรถซึ่งขณะนี้ได้มีการหยุดพักไม่ได้ใช้งาน ให้กับบรรดาชาวบ้านและชาวนานำข้าวมาต ากได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องนำเอาข้าวไปต ากไว้บนถนนหลักสาธารณะให้คนอื่นที่ใช้รถใช้ถนนต้องเดื อนร้ อน

เรื่องราวความมีน้ำใจที่หนุ่มคนนี้ทำนั้นถือได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่ทำเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง ทำให้สังคมออนไลน์อ ดไม่ได้ที่จะเข้ามาแสดงความชื่นชมถึงการกระทำดังกล่าว ซึ่งไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่กลับมองถึงความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของชาวนาที่ข าดแคล นพื้นที่ในการต ากข้าว ซึ่งคนมีน้ำใจอย่างนี้ในสังคมก็มีเยอะแต่ก็หาได้อย าก

ซึ่งในส่วนของชาวบ้านชาวนาก็มิได้รอช้า ได้นำเอาข้าวมาต ากไว้บนสนามแข่ งรถทันทีซึ่งก็ยาวเป็นหลัก 100 เมตรเลยทีเดียว อย่างไรก็ต ามขอให้ความมีน้ำใจของหนุ่มบอยท่านนี้ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพและชีวิ ตตลอดไปด้วยนะขอบคุณแทนชาวนาทุ กๆคนเลยจ้า

การให้ที่ไม่หวั งสิ่งตอบแทนจะสุขใจที่สุ ด

ที่มา Saksit Temduang

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box