จีuรับไม่อั้ นใช้ผลิ ตแ อ a ก อ ฮ อ ล์ “มันสำปะหลังไทย” ปี 64 สดใส

ผลผลิตข้าวโพดในจีuปี 64 ค าดข าดแคลนกว่า 28 ล้านตัน ดันราค าพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี กระทบต้นทุนผลิตแ อ a ก อ ฮ อ ล์ ค าดหันใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่ราค าถูกกว่าแทนมากขึ้น รง.มันเส้น-เกษตรกรเฮราค าขยับ ส่งออกสดใส

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต./ ทูตพาณิชย์) ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีu รายงานอ้างอิงข้อมูลจ ากสื่อของจีuว่า ตั้งแต่หลังวันชาติจีu(วันที่ 1 ตุลาคม 2563) เป็นต้นมาราค าข้าวโพดในจีuเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยราค าข้าวโพดเฉลี่ยมากกว่า 2,600 หยวนต่อตัน (หรือ 12,090 บ าทต่อตัน) ซึ่งสูงสุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าตอนนี้ข้าวโพดในมณฑลซานตง เหอเป่ย มองโกเลียในและบ างพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ออกสู่ตลาดแล้ว แต่ราค าข้าวโพดยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 แล้วพบว่าราค าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 หยวนต่อตัน (หรือ 4,650 บ าทต่อตัน) หรืออัตราขย ายตัวมากกว่าร้อยละ 62 ราค าข้าวโพดเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเกษตรกร แต่เป็นข้อกังวลอย่างมากต่ออุตสาหกร รมเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกร รมที่เกี่ยวเนื่อง

ข้าวโพดเป็นธัญญาหารที่มีผลผลิตมากที่สุดของจีu การเปลี่ยนแปลงของราค าข้าวโพดมีผลกระทบต่อหลายอุตสาหกร รม เมื่อเดือนกันย ายนที่ผ่านมา อาหารสัตว์ที่ผลิตจ ากข้าวโพด ราค าเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน(YoY) นอกจ ากนี้ราค าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจ ากข้าวโพด เช่น แป้งข้าวโพด แ อ a ก อ ฮ อ ล์ เป็นต้น ราค าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราค าแ อ a ก อ ฮ อ ล์ ที่ทำจ ากข้าวโพดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 22 YoY

สคต ณ เมืองเซี่ยเหมิน ให้ความเห็นว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ราค าข้าวโพดเฉลี่ยในตลาดจีuสูงกว่า 2,600 หยวนต่อตัน (หรือ 12,090 บ าทต่อตัน) ซึ่งสูงสุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าข้อมูลจ ากศูนย์ข้อมูลกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท กับศูนย์ข้อมูลธัญญาหารและน้ำมันแห่งชาติค าดว่า ปี 2563/2564 จีuจะมีผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้นเป็น 265 ตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยค าดว่าจีuยังคงข าดแคลนข้าวโพดสูงถึง 28 ล้านตัน

อนึ่ง การที่มันสำปะหลังสามารถใช้ทดแทนข้าวโพดได้ในระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้ข้าวโพดในจีuราค าสูงขึ้นอย่างมาก (ขณะนี้ราค ามันเส้นในจีuที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประมาณ 2,080 หยวนต่อตันหรือ 9,672 บ าทต่อตัน ซึ่งต่ำกว่าราค าข้าวโพด) จึงค าดว่าปี 2564 จีuจะต้องการนำเข้ามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (หากราค ามันสำปะหลังที่นำเข้าต่ำกว่าราค าข้าวโพดอย่างมีนัยสำคัญ) เพื่อทดแทนการใช้ข้าวโพดที่มีราค าสูง จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกร/ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย เช่น มันเส้น แป้งมัน มันอัดเม็ด เป็นต้น ในการส่งสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ตลาดจีuเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สอดคล้องกับนายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ที่เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้มีคำสั่งซื้อมันเส้นจ ากตลาดใหญ่สุดคือจีuเพื่อนำไปผลิตแ อ a ก อ ฮ อ ล์ ทดแทนข้าวโพดในจีuที่มีราค าสูงขึ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่น่าเสียดายที่ลานมัน(ผู้ประกอบการมันเส้น) ไม่มีสินค้าตอบสนองความต้องการ จ ากผลผลิตหัวมันในประเทศมีน้อยกระทบจ ากภัยแล้งและโร คใบด่างในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเป็นฤดูฝนลานมันเปิดดำเนินการน้อย แต่เวลานี้เป็นปลายฝนแล้วค าดโรงงานมันเส้นจะกลับมาดำเนินการตามปกติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

อย่างไรก็ดีค าดการณ์ส่งออกมันเส้นฤดูการผลิต 2562/2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) จะทำได้ที่ประมาณ 3 ล้านตัน จ ากปี 256//2562 ส่งออกได้ 5 ล้านตัน และแป้งมันที่ 4 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562/2563

ข้อมูลจ ากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ราค ามันเส้นส่งออก (FOB) เฉลี่ยที่ 255-260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจ ากวันเดียวกันของปีก่อน( 30 ต.ค.2562) ที่เฉลี่ยที่ 225-230 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และราค ามันสำปะหลัง(เชื้อแป้ง 25%) ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ข ายให้กับโรงงานแป้งมัน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เฉลี่ยที่ต่ำสุด-สูงสุดที่ 1.90-2.45 บ าทต่อกิโลกรัม(กก.) เทียบกับวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เฉลี่ยต่ำสุด-สูงสุดที่ 2.00-2.60 บ าทต่อกก.

ขณะจ ากการตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจ ากกรมศุลกากร ช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุ กประเภทมูลค่ารวม 62,514 ล้านบ าท ขย ายตัวลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ส่งออกไปตลาดจีu(สัดส่วน 59%)มูลค่า 36,712 ล้านบ าท ขย ายตัวเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกมันเส้น 17,147 ล้านบ าท เพิ่มขึ้น 22% โดยส่งออกไปตลาดจีuสัดส่วน 99.9% มูลค่า 17,132 ล้านบ าท เพิ่มขึ้น 22.4%)

ส่วนผลการสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังปี 2563/2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) ค าดการณ์จะมีผลผลิตประมาณ 28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจ ากปีการผลิต 2562/2563 (ต.ค.52-ก.ย.63)ที่มีผลผลิตประมาณ 25 ล้านตัน จ ากผลกระทบภัยแล้ง และโร คใบด่าง ซึ่งจ ากราค าส่งออกมันเส้น และความต้องการที่เพิ่มจ ากตลาดจีuที่นำไปผลิตแ อ a ก อ ฮ อ ล์ แทนข้าวโพดที่มีราค าสูง ค าดปี 2564 จะเป็นปีที่ดีของเกษตรกรและอุตสาหกร รมมันสำปะหลังไทย

ข้าวโพดเป็นธัญญาหารที่มีผลผลิตมากที่สุดของจีu เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้มีความต้องการใช้มันสำปะหลังทดแทน

ขอบคุณข้อมูลจ าก – ฐานเศษฐกิจ

Facebook Comments Box