สุ ดรั น ท ด ย า ย อาศัยใต้ศาลาวัดเพียงลำพัง ไ ร้ ครอบครัวดูแล

หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “โอ๊ต พิเชษฐ์ เพิ่มผล” มีการแชร์ภาพเรื่องราวของคุณ ย า ย ที่อาศัยอยู่คนเดี ยวลำ พั งใต้ศาลาวัด ไม่ มี ลู กห ลานดูแล สามีคุณ ย า ย ได้เสี ยชี วิ ต ไปแล้ว เหลื อเพียงภาพถ่ายที่ทิ้ งไว้ให้ดูคล ายเห ง า สร้ างความส งส ารให้ผู้คนในโซเชียลเป็นอย่ างม าก ซึ่งผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความ ดังนี้

รบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ พี่ที่ทำง านผมไปง านข าว-ดำ ที่วัดคลองงิ้ว อำเภอสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท แล้วพบ ย า ย คนหนึ่งแกอาศัยอยู่คนเดียว ใต้ศาลาวัด ดูจ ากที่อยู่แล้วน่าส งส ารม าก ไม่ มี มุ้ ง ที่นอนเปี ยกแชะ พื้นห้องเปี ยก อาหารบู ด แกไม่ทราบ น้ำปลาเสียจนหนอนขึ้น อาหารที่ปร ะทั งชีวิ ต พ ระนำมาให้ทุ กวัน ไม่ มี ลู ก หลานนานๆ จะมี อ.ส.ม.เข้ามาดูบ้าง พูดอะไรไปแกฟังไม่ค่อยรู้เรื่ อง แต่พี่ที่ทำงานบอกสัมผัสได้ว่าแกเป็นคนเก รงใจและพูดขอบคุณและอวยพรเวลาคนให้ของแก ใครมีโอก าสผ่านแถวนั้น ซื้ อนม ซื้ อขนมไปฝากก็ได้ครับ ตัวผมเองมีโอกาสก็จะไปหา ย า ย แกครับ  ผมเองตอนนี้ทำได้แค่เป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยให้ ย า ย แกกินอิ่มนอนหลับมากขึ้นครับ #บางครั้งเราท้ อเราเหนื่ อยแต่ก็ยังมีคนที่แ ย่กว่าเรา

เพื่อนมนุ ษย์เหมื อนกันใครที่มีกำลังพอที่จะแบ่ งปั นได้ร บก วนฝากทุ กคนด้วยนะครับ

จากนั้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งส งส ารคุณ ย า ย มาก อยากให้การช่ วยเหลื อ สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็จะไปช่วยเหลือคุณ ย า ย และแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้มากกว่านี้

ขอบคุณที่มา: FB โอ๊ต พิเชษฐ์ เพิ่มผล, ให้ความ รู้

ขอให้คุณย า ยสุ ขภาพแข็ งแร งนะคะ

เรียบเรียง: 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box