Tuesday, 5 December 2023

เ ตื อ น! ห้ ามถ่ายสำเนาบั ตรประชาช นด้านหลัง

เมื่อไม่นานมานี้ “ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี” โ พ ส ต์ เ ตื อ นว่า สำเนาบัตรประชาช นรุ่นปัจจุบัน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบั ตรของเราไปพร้อมกับด้านหน้าเด็ ดข าด เพราะด้านหลังบัตรจะมีชุดตัวเลข เรียกว่า Laser ID ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่น สรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงฯ, กรมฯ ต่างๆ รวมถึงภาคการ เ งิ น บั งคั บใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกร รม ตรวจสอบ ยืนยันตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาช น 13 หลั ก

“มหาดไทย” ระบุถ่ายสำเนาบั ตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดที่ใช้เป็นหลักฐาน เฉพาะด้านหน้าด้านเดียว ด้านเพจทนายเตือนข้อมูลหลุ ดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ เสี่ยงถูกสวมรอยใช้ข้อมูล

เรียกว่า e-KYC (Electronic – Known Your Client) APP ที่เกี่ยวข้องกับ เ งิ น หรือกระเป๋า เ งิ น อิเลคทรอนิกค์ (Wallet) ต้องใช้ทั้งหมด (แบงค์ชาติควบคุม) หากข้อมูลหน้าบัตรประชาช นหลุ ดไปก็ อั น ต ร า ย มากพอแล้ว ยิ่งข้อมูล Laser ID หลุ ดไปด้วย ยิ่ง อั น ต ร า ย เป็นทวีคูณ เหมือนเลขบัตรเครดิตหลุ ดไปพร้อมกับ CVV หลังบัตร

ทั้งนี้ หากสถานที่ไหนไม่เข้าใจ ยืนยันว่าต้องถ่ายบัตรหน้าหลัง ให้เราถ่ายจากบัตรคนละใบให้เข า ด้านหน้าบัตรเรา ด้านหลังบั ตรคนอื่น หรืออย่างน้อยปิดเลขตอนถ่าย ส่วนเว็ปหรือ App ไหนให้กรอก Laser ID ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน หากเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้

เช่น หน่วย ง า น ราชการ, สถาบันการ เ งิ น , Wallet ของบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือ ก็ใส่ได้ แต่ต้องระวังเจอเว็ปป ล อ ม App ป ล อ ม หรือ ฟิ ช ชิ่ ง ดูให้แน่ใจว่าใช่หน่วย ง า น นั้นจริงๆ

สมัยก่อนวันหม ดอายุบัตรประชาช นจะอยู่ด้านหลังบัตร จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง สมัยนี้จริงๆ ไม่ควรใช้สำเนาแล้ว ควรดึงข้อมูลจากชิพการ์ดหน้าบัตร แต่ยังไม่แพร่หลาย ก็ยังใช้สำเนากันอยู่ แต่ด้านหลังไม่ควรต้องถ่ายแล้ว

ด้านกระทรวงมหาดไทยเคยทำหนังสื่อส่งถึงหน่วย ง า น ต่างๆ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่ต้องขอสำเนาบัตรประชาช นเป็นหลักฐาน เฉพาะบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ด ให้ถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพราะเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้

รวมถึงมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เข้ามาใช้ในระบบอย่างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก

Laser ID หรือ เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาช น ซึ่งแสดงอยู่หลังบัตรประชาชนนั่นเอง โดยเลขควบคุมหลังบัตร (Jc2 – xxx) นั้นเป็นเลขควบคุมและตรวจสอบบัตรใบนั้น ๆ และเลขควบคุมนี้เป็นความลับของบัตรแต่ละใบ เช่น เมื่อผู้เสี ยภาษีกรอกเลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาช น ระบบลงทะเบียนจะประมวลผลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสี ยภาษีกรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง จึงจะสามารถ ดำเนินการแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใด

เตื อนประชาช นทุกท่านห้ ามถ่ายสำเนาบัตรประชาช นด้านหลัง ด้วยรักและห่ วงใย

ที่มา ข่าวโมโน29 MONO29NEWS, ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box