พี่สาวแท้ๆ กั้ นลวดหน ามขว างทาง ต้องคล านเข้า-ออกบ้าน

พี่สาวฟ้ องไ ล่ที่น้องสาวแท้ๆ กั้ นลวดหน ามขว างทาง ต้องคล านเข้า-ออกบ้าน แม้พ่อแม่อนุญาตให้อยู่ โบราณว่าไว้ พี่น้องนั้น เป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีค่า ที่พ่อแม่ได้สร้างไว้ให้ตั้งแต่เรายังเล็ก

ในชีวิ ตของเรานั้นจะมีพลังความแข็งแกร่งอยู่ 2 อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือ ความรักของพ่อแม่ ที่ไม่ต้องการการตอบแทน อย่างที่สองคือ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง

แต่กรณีพี่พี่สาวฟ้ องไ ล่ที่น้องสาวแท้ๆ  กั้ นล วดหน ามขว างทาง ต้องคล านเข้า-ออก บานปล ายจ นย ากที่จะแก้ไข

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.  นายรัฐวิชญ์ จิตติชาตรีพงษ์ คณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (มท.) ได้รับเรื่องร้ องเรียนจากนางวิมล เรือง ผู้ร้ องจากกรณีเรื่องดิน ส.ป.ก.4-01 กรณีพิพาทที่ดินเกิดขึ้นที่บ้านกุดเวียน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เรื่องมีอยู่ว่าที่ดิน ส.ป.ก.แปลงเลข 2 เลขที่ 13 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีเนื้อที่ 14 ไร่ 73 ตารางวา เป็นที่ดินของนายละมุล หาญประส พ ซึ่งเป็นบิดาของผู้ร้ อง ได้รับการอนุมั ติจั ดสรรให้ทำมาหากินในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2527

ต่อมานายละมุลเสี ยชี วิ ต ที่ดินแปลงดังกล่าวต กทอดมายังนางเชื่อม หาญประส พ ที่เป็นภรรยา และก็เป็นมารดาของผู้ร้ อง ได้มีการจดทะเบียนกันเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นางเชื่อมได้ให้ผู้ร้ องเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน 4 ไร่ โดยไปทำเกษตรกร รมตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงจนประสบความสำเร็จอย่างมากถึงขั้นทางอำเภอและจังหวัดสระแก้วย กให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีชื่อเสียงคนมาดูงานตลอดทั้งปี

แต่ปรากฏว่าต่อมามารดาซึ่งช ร าภ าพแล้วก็ได้ทำเรื่องโอนที่ดินให้กับนางบุญทิน หาญประส พ ซึ่งเป็นพี่สาว โดยคิดว่าต้องการให้พี่สาวได้จั ดการแบ่งที่ดินจำนวน 14 ไร่ กว่านี้ให้น้องๆ ไปทำมาหากินตามปกติ ซึ่งพี่สาวเองได้รับป ากว่าจะแบ่งให้ แต่เมื่อมารดาเสี ยชี วิ ตลงเมื่อปี 2561 เกิดปัญห าข้อพิพาทอย่ างรุ นแร ง ระหว่างพี่สาวกับน้องสาว

คว ามขั ดแย้ งระหว่างพี่กับน้องรุ นแร งถึงขั้ นเอาล วดหน ามมาปิดทาง-เข้า-ออกบ้านของผู้ร้ อง ทั้งยังได้แจ้ งค ว ามให้ส อบส วนคดีข้ อห าบุ กรุ กในที่ดินดังกล่าวทั้งๆ ที่ผู้ร้ องกับสามีและลูกทำมาหากินมากว่า 10 ปีแล้ว แล้วมีป้ายมาปิดเส้นทางเข้า-ออก ส่งผลกร ะท บในการเดินทาง ลูกสาวที่ไปโรงเรียนจะต้องเดินผ่านไร่ข้าวโพด ยิ่งฝนต กเกิดความลำบ ากอย่างมาก สำคัญกว่านั้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำอำเภอตาพระยา มีนักเรียนผู้นำชุมชนจากที่ต่างๆ มาเรียนรู้งานด้านเกษตร เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกพืชต่างๆตามแนวพระราชดำริทุกอย่างกำลังเติบโตและได้รับการพัฒนาไปมาก ได้รับรางวัลหลายอย่าง

เพราะปัจจุบันนางวิมล เรือง ได้แต่งตั้งทนายเพื่อยื่นอุ ท ธ ร ณ์ ต่อศ าลจังหวัดสระแก้ว และทนายได้ยื่นขย ายเวลาภายในสองเดือนโดยสิ้ นสุ ดภายในเดือน 26 มิถุนายน 63 แต่นางบุญทิน ผู้เป็นพี่ไม่ยอมรอคำตั ดสินของศ าลอุ ท ธ ร ณ์ กลับเอารั้ วล วดหน ามมาปิ ดกั้ นทางเข้าออกอีก จนนางวิมล เรือง ผู้เป็นน้องท นไม่ได้จึงได้มาร้ องทุ กข์กล่าวโ ท ษต่อพนักงานส อบส วน สภ.ตาพระยาเพื่อให้เรียกนางบุญทิน  เพื่อเอารั้ วล วดหน ามออกก่อนจ น กว่าจะสิ้ นสุดคำพิพ ากษ าของ ศ าลอุ ท ธ ร ณ์

พี่น้องรักกันพ่อแม่ก็จะมีความสุข

Facebook Comments Box