กระทรวงแร ง ง าน ส่งไปอิสราเอล 206 คน ได้เดือนละ 48,000 ยังรับเพิ่มอีกเ ย อ ะ

กระทรวงแร ง ง าน ส่งแร ง ง านไทยไปอิสราเอล 206 คน ได้เดื อนละ 48,000 ยังรับเพิ่มอีก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงแร ง ง าน ส่งแร ง ง านไทย 206 คน ออกจากท่าอากาศย านสุวรรณภูมิ ไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอล ในโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน แรงงานจะมีร ายได้เดือนละกว่า 48,000 บ าท

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปส่งและให้กำลังใจ ซึ่งการจัดส่งไปโดยรัฐ ได้คำนึงถึงความปล อดภัยเป็นสำคัญ มีการคัดเลือกที่โปร่งใส ตั้งแต่รั บสมั คร สัมภ าษณ์ ทำสัญญาจ้ าง และการตรวจสอบจา กหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละปี ไทยได้รับโควตาจัดส่งไปอิสราเอล และจะจัดส่งแรงงานไทยให้ครบ 2,000 คนภายในอีก 2 -3 เดือนข้างหน้า ไม่เสียค่าหัว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทุ กคนต้องซื้ อกรมธร รม์ cv ด้วย

ภาพดังกล่าว

ขอบคุณ ช่อง 7

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box