มหาบุญ มหากุศล ห อ บ เงิ น 2 ล้าน ไถ่ชีวิ ตโ ค

ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Suratchana Khunhanที่ได้โพสต์เงิ นปึกใหญ่ก้อนโต จำนวนกว่า 2 ล้านบ าท ที่เตรียมนำไปวัดเพื่อไถ่ชีวิตวัวจำนวนกว่า 106 ตัว

เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ “ปิดโรงเชื อดเปิดค อกอภัยทาน” ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส

มหากุศลครั้งนี้จะระบื อทั่วสามแดนโลกธาตุมหาโมทนากับทุกท่าน ทุกคณะ ทุกสายบุญพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุกท่าน จนกว่าจะเข้าสู่แดนพระนิพพานเทอญ”

จากนั้นหญิงสาวใจบุญรายดังกล่าวก็ได้โพสต์ภาพ พระอาจารย์ที่กำลังทำพิธี โดยมีการระบุว่า “พระอาจารย์น้ำล้างอาถร รพ์อๅวุธสั งห าร และเรียกเจ้ากร รมนายเว รวิญญ าณเหยื่ ออๅ วุ ธ กลับสวนพระพุทธฯป่าเฉลิมพระเกียรติ ไปรับบุญ ไปช่วยกันสร้างบ ารมีต่อไป…”

จากนั้นเธอก็โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงิ นว่า “มหาบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโค 106 ตัว สำเร็จดีงาม #โครงการปิดโรงเชื อดเปิดค อ กอภั ยทานฌานรโต วันนี้คณะพระอ าจ ารย์น้ำ ฌ านรตะ มุนีดาบส ได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุญมาไปชำระค่ าไ ถ่ชีวิ ตวัว ทั้ง 106 ตัว

รวมเป็นเงิ น 2,339,500 บ าท (รวมรถขนหญ้า) ให้กับโ ร งเ ชื อ ดสั ต ว์บ้านไทรงาม ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลครบถ้วนทุ กบ าท ทุ กสตางค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เจ้าของโ ร งเ ชื อ ดก็ร่วมสม ท บบุญมาด้วย 15,000 บ าทนับได้ว่า…เป็นปฐมฤกษ์ที่งดงามของ “ค อ กอภั ยทานฌ านรโต” เป็นมหาบุญมหาบ ารมีที่สำเร็จอย่ างน่าอัศจจรย์ภายในระยะเวลา 2 วัน ยอดปัจจัยสมท บเข้ามา แบบรวดเร็ว และมหาศ าลกว่า 3 ล้านบ าท

โดยมีค่ าใช้จ่าย…

ค่าวัว 106 ตัว = 2,039,500 บ าท

ค่ารถบรรทุกหญ้า = 300,000 บ าท

ค่าทำโรงวัวคอกอภัยทาน = 1,000,000 บ าท

ค่าหญ้า/หัวอาหารวันละ = 6,000 บ าท

การไ ถ่ชีวิ ตสั ตว์ใหญ่มากมายขนาดนี้ เหมาปิดโ ร งเ ชื อ ดเป็นร้อยตัวแบบนี้ นับว่าเกิดขึ้นได้ย ากแต่ทุกอย่ างก็จะสำเร็จไม่ได้ หากป ร าศจากการร่วมแ ร งร่วมใจกันของคณะสายบุญต่าง ๆโดยมี “#คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบ ส” และ “#คณะไพบูลย์พูนสุ ข (กลุ่มคิดดีทำดีห นี น s ก)”เป็นหัวเรี่ ยวหัวแรงใหญ่…พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาม มาร่วมด้วยช่วยกันให้มหาบุญใหญ่ในครั้งนี้สำเร็จเป็นอัศจsรย์ใจ

มหาบุญ มหากุศล หอบเงิ นไถ่ชีวิตสั ตว์ มากมายขนาดนี้ นับว่าเกิดขึ้นได้ย ากแต่ทุกอย่ างก็จะสำเร็จด้วยดี

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box