ชาวนาตากข้าว หน้าโรงบาล กลับมาอีกที เจอลิงเป็นฝูง

ช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ สำหรับการนำข้าวมาต ากแดดเพื่อเป็นการกำจัดความชื้น ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ที่เห็นเป็นประจำทุกปี และสถานที่ต ากก็ไม่ใช่นอกจากบนถนนหนทาง ซึ่งต ามกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติว่า

ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ย านพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษ 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งที่ผ่านมาแขวงหลวงชนบทได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีเกษตรกรบ างส่วนที่นำข้าวเปลือกมาต ากบนถนนและไหล่ทาง โดยอ้างว่าไม่มีสถานที่ต าก ซึ่งก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจหากพบเกษตรกรรายใดนำข้าวมาต ากกีดขวางถนน

นายวิทย์ กล่าว เบื้องต้นก็จะเตือนให้เก็บออก แต่หากยังไม่ทำต ามเจ้าพนักงานก็จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายออกให้ ซึ่งหากมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และกรณีนี้หากฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานก็มีความผิดต ามกฎหมายทางหลวงเช่นเดียวกัน คือ มีโทษไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บ าท

ล่าสุดเป็นภาพที่ถูกส่งต่อกันเป็นจำนวนมากหลังจาก เพจ แม่ออกค้ำ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า แผนกคัดกรองดอกหญ้า ค่าแรงขั่นต่ำ 350 มีรถรับส่งฟรี เรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้เป็นอย่างดี

โพสต์ดังกล่าว

ต้นโพสต์

ขอบคุณ ภาพจากเพจ แม่ออกค้ำ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

ต ากข้าวหน้าโรงบ าลกลับมาอีกทีลิงเป็นฝูง

ถึงกับตกใจต ากข้าวใว้หน้าโรงบาลกลับมาอีกทีลิงเป็นฟูง

Facebook Comments Box