ตั้งใจทำก่อนนอน วันละ 7 นาที ช่วยหนุนนำให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆ

ก่อนนอนคุณทำอะไรบ้าง? หันมาทำสมาธิกันเถอะ สวดมนต์ด้วยก็จะดีไม่น้อยเลย วันนี้เราก็เอาบทสวดก่อนนอนสั้นๆ มาฝากทุกคนให้สวดก่อนนอนสัก 7 นาที

ทำเถอะ ทำแล้วจะช่วยหนุนให้ชี วิ ตของคุณดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งถ้าใครทำดี คิดดี พูดดีอยู่แล้วบ ารมียิ่งหนุนนำให้เอาความโชคดีเข้ามาตลอด

สำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือรวบรวมจิต เปล่งเสียง ดัง ๆ ตั้งใจ อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุ ท ธั ง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สั ม พุ ท โ ธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากข าโต ภะคะวะต าธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ ม ะ ยั ง ภั น เต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั ม ม า สั ม พุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง ส ะ ร ะ ณั ง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาต า เวระมะณี สิ ก ข า ปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกข าปะทัง สะมาทิย ามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกข าปะทัง สะมาทิย ามิ

มุ ส า ว า ท า เวระมะณี สิกข าปะทัง สะมาทิย ามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกข าปะทัง สะมาทิย ามิ

คำแผ่เมตต าให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ ข้ า พ เจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ

คำแผ่เมตต าให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตต า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิດ แก่ เ จ็ บ m า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพย า ปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

หลังจากนี้หากโยม จะทำสมาธิ ก็ให้สวดมนต์ บทไหนก็ได้ จะเป็น อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือ บทไหนๆ ก็ต าม

สวดมนต์ก่อนนอนไม่ใช่ เสริมบุญบ ารมีเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้จิตใจสงบมีสมาธิ เวลาทำงานหรือทำกิจกร ร มอะไรก็จะสำเร็จเพราะจะมีสมาธิมากขึ้น ลองดูนะถ้าไม่เชื่อทำอย่างต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลว่าชี วิ ตดีขึ้นจริง และเพื่อเป็นธรรมทานอย่าลืมแบ่งปันให้หลาย ท่านด้วยนะ

ตั้งใจทำก่อนนอน วันละ 7 นาที ช่วยหนุนนำทำให้เจอแต่สิ่งที่ดีดี

อย่าลืมช่วยเผยแผ่ธรรมะ เพื่อเป็น ธรรมทาน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box