การดูแ ลพ่อแม่ “ไม่ใช่ภ าระ” แต่เป็นหน้าที่!! คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

หลายคนบ่นว่า เหนื่ อย และหมดกำลังใจ หมดแรง ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ แ ก่ชรา หรือ ท่านป่ วย การดูแ ลลูก สามีภรรยา บริวารทั้งหลาย อยากให้คุณได้ลองมองด้วยจิตที่มีกุศล

พ่อแม่ เป็นผู้ให้กำเนิ ดแก่ลูก เลี้ยงดู ป้องกันและรั ก ษ า พ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่จริงๆ เมื่อให้กำเนิ ดลูก แล้วจะไม่ท อดทิ้ ง ถึงแม้จะประส บ ความลำบ าก ย ากจ น ลำเค็ญสักเพียงใดก็ตาม ก็จะไม่ท อดทิ้ งลูก กลับคอยป้องกันภั ย อั นตร ายต่างๆ ไม่ให้เกิดแก่ลูก เมื่อมีเหตุสุ ดวิสั ยที่จะป้องกันได้ เช่น ต้องประส บ ภัยคือความเจ็ บไ ข้ได้ป่ วย พ่อแม่ก็ไม่ท อดทิ้ งพยายามทำการรั ก ษ า พยาบาลด้วยตัวเองบ้าง หาหมอมารักษาบ้าง บางครั้งพ่อแม่ต้องทำงานหนั ก อาบเหงื่ อต่างน้ำ ยอมอ ด ยอมท นเพื่อลูก ต้องการให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ ความฉลาดเท่าทันคนอื่น

ดูแลพ่อแม่ เป็นหน้าที่ “ไม่ใช่ภ าระ” หลายๆคนคงมี “ความกตัญญู”  อยู่ภายในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถ สร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเองได้อย่างมากมายเลยทีเดียว

หลายคนบ่นว่า เหนื่ อย และหมดกำลังใจ หมดแรง ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ แ ก่ชรา หรือ ท่านป่ วย การดูแ ลลูก สามีภรรยา บริวารทั้งหลาย อยากให้คุณได้ลองมองด้วยจิตที่มีกุศล มองในแง่ดี

การดูแลอุ้มชู เหล่านั้น เป็นการสร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่มาก ทำบุญกับพ่อแม่ ดีกว่าทำกับคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้ น  ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ  ในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง

ทำบุญกับลูก ด้วยมิหวังผล ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไร ตอบแทนเต็มบุญ เลยที่ได้ทำแม้แต่สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ ที่เราไม่ได้เลี้ยงเราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู เราให้ความเมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทน

เพียงแค่เห็นเขาอิ่มมีความสุข  จิตใจเรามีแต่สูงขึ้นๆๆๆ กิ เ ล สไม่ดีแท รกตัวเข้าย าก  อย่ ามองว่าเป็นภ าระ แต่ให้มองว่า เรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

คนดี ย่อมเป็นที่ยกย่องนับถือของคนทั่วไป เพร าะอำนาจของความกตัญญูกตเวที ดังพระบาลีที่ว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”  กตัญญู หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณของคนอื่น  กตเวที หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนผู้มีคุณแก่ตน

ดังนั้น คำว่า กตัญญูกตเวที จึงหมายถึง บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทำแล้วและทำตอบแทน

สาธุ ทำบุญกับพ่อแม่ ดีกว่าทำกับคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้ น  ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ  ในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box