Tuesday, 5 December 2023

ข้อคิดของการใช้ชีวิตให้สงบสุข

1 ไม่อิจฉาใคร ใครจะมีก็ปล่อยเขามี อนุโมทนากับเขาให้เขามีความสุข

2 ไม่เปรียบเทียบใคร เราเกิดมาในแบบเรา ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปรียบเทียบชีวิตเรากับใคร

3 ไม่ตามใคร เราจะตามตัวเราเอง ใครจะตามก็ปล่อยเขาตามไป เราขอหยุดและตามในทางของเรา

4 ไม่ยึดติดในสุข เพราะสุขมันก็คือทุ กข์ที่ละเอียด มันของคู่กันอยู่แล้ว เมื่อมีสุขก็เข้าใจมัน แล้วก็ปล่อยวาง

5 ไม่จ มปลั กในทุ กข์ ทุ กข์ก็เสี ยใจกับมันแค่ครั้งเดียว อย่าเอามันมาคิดซ้ำเพราะมันคือการเพิ่มความทุ กข์ให้ทวีคูณมากขึ้น

6 อยู่กับปัจจุบัน ย ากสุดคือการเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ เรามักแต่คิดถึงอดีต ไขว่คว้าอนาคต จนปัจจุบันเราข าดความสุข สุขแท้จริงเอาตัวเองอยู่กับวินาทีนี้ให้ได้ ก่อน

7 เป็นผู้รู้จักให้ ให้บ้างแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามเพื่อเป็นการฝึกตัวเราไม่ให้ยึดติด เพราะเมื่อเสี ยชีวิตไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดี

8 มีความสุขในแบบของตัวเอง แม้มันจะไร้สาระในสายตาใครก็ตาม ไม่มีใครนิยามความสุขได้ดีที่สุดหรอกมีเพียงเราเท่านี้ที่นิยามมันขึ้นมาเองได้ในแบบฉบับของเรา

9 ระลึกถึงการเ สี ยชีวิ ต เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแท้อย่างแน่นอน การเตรียมตัวก็เพื่อเป็นการตระหนักรู้ไม่ให้เราประม าทและยึดติดในชีวิต เพราะทุ กสิ่งเมื่อเ สี ยชีวิ ตแล้วหอบอะไรไปไม่ได้

10 เจริญสติบ้าง ปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใด เพราะเราเพียงแค่เกิดมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จากดิน น้ำ ลม ไฟ ในตัวเรา เมื่อหม ดเวลา เราก็ต้องคืนเขาอยู่ดี

11 อย่ าเสี ยใจมากเลยกับอะไรที่ผ่านพ้นไปจงมีสติและระลึกกับปัจจุบันที่เรายังเหลืออยู่นั้นดีที่สุดแล้ว

ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากัน ความสุขอยู่ที่ใจ พอเพียงคือความสุข

Facebook Comments Box