นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเผยสาเหตุปฏิเสธ รักซื้อข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดและร าคาแพงที่สุดของประเทศไทยเป็นที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศสำหรับตล าดต่างประเทศ ผู้บริโภคที่มีฐานะดี  มีกำลังซื้อสูงปัจจุบันการขย ายปริมาณการส่งออกมีลู่ทางแจ่มใสกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ ประเทศที่เป็นลูกค้าข้าวหอมมะลิ ได้แก่  ฮ่องกง  สิงคโปร์  สหรัฐอเมริกา  คุณสมบัติที่ส่งให้ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวคุณภาพสูง คือข้าวเปลือกเรียวยาว ได้ขนาดมาตรฐานข้าวชั้นหนึ่งเมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวเรียว  ยาว  ขาวใส  เป็นเงาแกร่งและมีท้องไข่น้อยมีกลิ่นหอมเมื่อหุงเป็นข้าวสุ กจะมีรสชาติดี

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเผยการสอบถามชาวนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) บางพื้นที่ที่ได้นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาข ายให้โรงสี โดยสอบถามถึงปัญห าที่ทำให้เกิดข้าวเมล็ดสั้นเมล็ดแดงปนในข้าวหอมมะลิมากกว่าทุ กปี จนทำให้ถูกปฏิเสธการรับซื้ อ หรือซื้ อในร าคาถูก ส่งผลต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิพอจะสรุปความได้ ดังนี้

 1 เมื่อปีที่แล้วพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรชาวบ้านจึงจำเป็นต้องใช้พันธุ์ข้าวเดิมของตนเองในการเพาะปลูกเพราะประส บปัญห าภัยแล้ง 2-3 ปี

2 มีรถคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าตามหมู่บ้านคือใช้พันธุ์ข้าวของชาวบ้านมาผ่านตะแกรงกลมคัดเอาข้าวเม็ดแดงออก แต่ออกไม่หมด แต่ชาวบ้านคิดว่าคัดเอาข้าวเม็ดแดงออกหมดแล้วจึงนำมาใช้ทำพันธุ์ข้าวเพาะปลูก

3 สภาพอากาศที่แล้งต้นปีทำให้ข้าวหอมมะลิที่หว่านไปนั้นต าย พอได้ฝนก็เกิดขึ้นมาใหม่ทำให้เกิดปัญห าว่าข้าวที่เกิดมาใหม่นี้ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ แต่เป็นข้าวเม็ดแดงเกิดแซมขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

4 ชาวบ้านเปลี่ยนพันธุ์ข้าวใหม่ แต่ไม่ได้ปรับปรุงพื้นนาที่เดิมที่มีข้าวเม็ดแดงต กหล่นในนาทำให้ข้าวเม็ดแดงสะสมอยู่ในพื้นนาจึงเกิดข้าวเม็ดแดงปะปนมาใหม่ ดังนั้นคงต้องหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในฤดูกาลหน้า โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ดีมีคุณภาพและให้ความรู้กับเกษตรกรในการจัดการแปลงนาที่มีข้าวปนร่วงหล่นในแปลงนา

ที่มา :TheKaset

เรียบเรียง 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box