รพ.จักษุบ้านแพ้ว เปิดขอรับบริจ าคซื้ ออุปกรณ์ก ารแพทย์

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เตรียมจะเปิดให้บริการเฟส 1 เดือนเมษายน 2564 แต่ยังประส บปัญห าข าดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนทุกท่านรับบริจ าคทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่ วยโ ร คตา

วันที่ 2 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่ วยที่มีปัญห าทางสายตา ว่า หลังจ ากได้รับทุนสนับสนุนจ ากสมเด็จพระสังฆราช และจ ากการจัดทอดผ้าป่าระดมทุน รวม 360 ล้านบ าท ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว

โดยลงนามสัญญาว่าจ้างในวงเงิน 246 ล้านบ าท จ ากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 14 เดือน คาดว่าตัวอาคารจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการผู้ป่ วยนอกในเฟสแรกไปเกินกลางปี 2564 ตามแผนเดิมอาคารดังกล่าวต้องแล้วเสร็จในปี 2562 แต่การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

อย่างไรก็ตาม หลังจ ากนี้เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างจะต้องดำเนินการไปตามแผน โดยระยะแรกจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่ วยนอก ส่วนการให้บริการผู้ป่ วยในนั้น จะดำเนินการในระยะที่ 2 โดยใช้งบประมาณที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งในการตกแต่งห้องผ่ าตั ด ห้องพักผู้ป่ วย จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดบริการเต็มศักยภาพ เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชน

สำหรับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วมีทั้งหมด 9 ชั้น หากก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการจะสามารถลดความแ อ อั ด ช่วยผู้ป่ วยที่เข้าไปใช้บริการได้อย่างมาก

เพราะปัจจุบันศูนย์จักษุและต้ อ กระกระจก รพ.บ้านแพ้ว ให้บริการผู้ป่ วยในเขตบริการสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่ วยเข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 600 คน

ซึ่งสภาพในแต่ละวันมีความแ อ อั ดอย่างมาก เนื่องจ ากพื้นที่ของโรงพยาบาลมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่ วยได้เพียงวันละ 200 คนเท่านั้น สถิติผู้รับบริการคลินิกผู้ป่ วยนอกจักษุ นับตั้งแต่ปี 2561 -2563 รวมกว่า 264,960 คน

รพ.จักษุบ้านแพ้ว เปิดรับบริจ าคทรั พย์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ วยโ ร คตา ประชาชนทุกท่านร่วมบริจ าคสบทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ได้ที่บัญชี : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว (ประเภทออมทรัพย์ ) เลขที่บัญชี : 745-0-33317-1  (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) สอบถามข้อมูลได้ที่ รพ.จักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โทร.034-419-573

ทำดีให้คนมองเห็น  ยิ่งบทเรียนย ากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้ น

ที่มา : ThaiPBS

เรียบเรียง 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box