อนุโม ท นา บุ ญใ หญ่ สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าป่า เพื่ อส ร้ างโ ร งพย าบาลจักษุบ้านแพ้ว

วันนี้มีเ รื่ อ งราวที่น่าชื่นชมเป็นการทำบุญใหญ่มานำให้ได้ร่วมอนุโมสาธุร่วมกัน โดยสืบเนื่องจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเ ลข านุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพพระกรณียกิจ ที่ วัดราชบพิ ธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศ าค ตญ าณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิห าร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมท บการก่อสร้างโ ร งพย าบาลจักษุบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่าดวงต า ที่ในภาษาบาลีว่า จักขุ หรือในภาษ าสันส ก ฤ ตว่า จักษุ นั้น ในทางพระพุทธศ าสนามีความหมายสองประการ กล่าวคือ

1 มังสจักษุ หมายถึง นั ยน์ต าเ นื้ อที่ใช้มองดูสิ่งต่าง ได้ เช่น นั ยน์ต าของมนุษย์และสั ตว์ทั้งหลาย

2 ปั ญญ าจักษุ หมายถึง ความสามารถในการรู้เ รื่ อ งต่าง ด้วยปั ญญ า เป็นการรู้ได้ทางใจ ไม่ใช่รู้ได้ด้วยนั ยน์ต า

ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันสนับสนุนให้โ ร งพย าบาลจักษุ มีอาค ารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการบำบัด โ ร ค ภั ยของมหาช นทั้งป ว ง นับเป็นบุญอันเลิศ ด้วยเ ห ตุที่การรั กษ าและพัฒนาจักษุที่ท่านช่วยกันอยู่นี้แม้จะเป็นส่วนของ มังสจักษุ ก็จริง แต่การมีมังสจักษุที่แจ่มใส ป ร าศจาก โ ร ค ภั ย มาเ บี ย ดเ บี ย นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งช่วยให้บุคคล สามารถศึกษ าธรรมะได้โดยสะดวก ได้สามารถส อ ดส่องแลเห็นสภาพ ความเป็นไปในโลก จนนำไปสู่ความมี ปัญญ าจักษุ ได้ในที่สุด

ท่านทั้งหลายจึงนับเป็นผู้เ สี ยสละ ไม่ว่าจะด้วยกำลังก าย กำลังใจ กำลังปัญญ า หรือกำลังทรัพย์ในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจาก โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บความเ สี ยสละตนเพื่อประโยชน์สุ ขของส่วนรวมนี้เอง คือหนึ่งในวิธีการขั ดเ ก ล ากิเ ล ส นับเป็นบุญเป็นกุศล และจักสั่งสมเป็นอุปนิ สั ยปัจจัย สนับสนุนให้ท่านได้เป็นผู้มีปัญญ าจักษุได้ในอน าค ต

การสะสมบุญก็เปรียบเสมอการหยอดกระปุกออมสิน ทำไปเรื่อยๆ บุญก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน  ทั้งนี้ แอดมินขอร่วมอนุโมทนาและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก สำนักงานเ ลvานุการสมเด็จพระสังฆราช

Facebook Comments Box