โค่นต้นย า งพารา ทำเกษตรผสมผสาน สร้างร ายได้แบบยั่งยืน

ครูวิเชียร โค่นย างพาราทิ้ง 5 ไร่ ปลูกพืชทำนาสวนผสม ชาวบ้านหาว่าบ้า แต่ปีเดียวกลับสร้างรายได้ แบบยั่งยืน จึงตัดสินใจโค่นสวนย าง มรดกภรรย า ประมาณ 20 ไร่ เดินต ามรอยพ่อจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้

คุณครูวิเชียร ขุนเพ็ขร ครูโรงเรียนเทศบ าล 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จบปริญญาโทจาก มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์ ได้หันมาทำสวนพอเพียง ที่บ้านคลองช้าง หมู่ 9 บ้านบ างเหรียง อ.ควนเนียง บนเนื้อที่ 20 ไร่

ทั้งนี้ ด้านหน้าซ้ายมือ มีป้ายแปลงสาธิตเกษตรน้ำ น้อยด้วยบ าดาล ปลูกพืชชนิดต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วนเขียวขจี โดยปลูกต้นกล้วย ต้นสละพันอินโด มะละกอ ต้นหมากและเลี้ยงตัวชันโรง แปลงปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่ พร้อมพืชผักสวนครัวทุกชนิด เก็บข ายได้ทุกวัน สร้างรายได้ให้แม่บ้าน อดีตข้าราชการที่ลาออกมาเป็นแม่ค้า ทำรายได้เป็นเ งิ น 2-3 หมื่นบ าทต่อดือน ส่วนใหญ่นำไปข ายที่ตลาดใกล้บ้าน และที่ตลาดน้ำบ างเหรียง ในนามกลุ่มเกษตรกรบ างกล่ำ พร้อมได้ทานพืชผักปลอดสารของตัวเอง

เขาว่าผมบ้าโค่นสวนปลูกพืชพสมพสาน

ครูวิเชียร เปิดเผยว่าตนได้ติดต ามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมาปลูกย างพารามาโดยตลอด ปรากฏว่าราคาไม่แน่นอนแต่ละเดือนกรีดได้ไม่กี่ครั้ง จึงปรึกษาภรรย าว่าขอโค่นต้นย างทิ้ง หันมาปลูกพืชสวนผสมและอย ากทำความดีถวายในหลวง จึงทดลองทำในวันเสาร์อาทิตย์ ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน

ทั้งนี้ ตนจะปลูกพืชผักสวนครัว ทุกอย่างจนเพื่อนหา ว่าบ้าแต่ตนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข ายได้ทุกวัน พอครบ 1 ปี จึงโค่นสวนย าง ที่เหลืออีก 10 ไร่ ลงพืชที่สามารถทำเ งิ นข ายได้ ทุกฤดูกาล ราคาไม่ตก

แต่ยังคงเหลือย างพาราอีก 5 ไร่ไว้เปรียบเทียบรายได้พบว่าย างพารากรีด ไว้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง แทบไม่มีรายได้เลย ชาวบ้าน จึงเริ่มหันมาสนใจมาดูงาน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ของประชาชนทั่วไป รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรพอเพียงจากทั่วประเทศ สร้างความภูมิใจให้กับตัวเองและเพื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 สมความตั้งใจ

ข้อมูลจาก thairath

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box