ข่าวทั่วไปเรื่องเล่า

“ทนายธรรมราช” ลั่น ใครเผยแพร่ภาพของ อ.น้องไนซ์ ให้ระวัง

จากกรณีวานนี้ 15 ธ.ค. 66 ทนายธรรมราช สาระปัญญา ทนายธรรมราช สาระปัญญา พร้อมกลุ่มสนับสนุน อ.น้องไนซ์ กว่า20คน เดินทางมายื่นหนังสือแถลงข้อเท็จจริงและขอรับความคุ้มครองเยาวชน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยอ้างว่า น้องไนซ์ถูกบิดเบือนใส่ร้าย ทำให้ได้รับความเสียหาย สำหรับหนังสือร้องเรียนได้แนบเอกสารที่เป็นภาพตัดต่อโจมตี น้องไนซ์ ลักษณะคล้ายพระพุทธเจ้า รวมทั้งข้อความลักษณะเหมือนเป็นการคุกคามน้องไนซ์ ทั้งเรื่องครอบครัวและการสื่อสาร

(อ่านข่าว เดือด กลุ่มปกป้อง น้องไนซ์ ปะทะ กลุ่มต่อต้าน ยิงคำถาม แลกหมัดต่อหมัด)

ล่าสุด ทนายธรรมราช สาระปัญญา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

เผยแพร่ภาพของ อาจารย์น้องไนซ์ ไม่ว่าจะตัดต่อหรือไม่ก็ตาม หากเป็นการเผยแพร่โดยมีเจตนาที่ให้ อาจารย์น้องไนซ์ เสียหายแก่จิตใจ​ ชื่อเสียง​ เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด ถือว่ามีความผิดตาม​ พรบ.คุ้มครองเด็ก​ พ.ศ.​ 2546​ ทั้งสิ้น

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๔

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน

“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้

(๑) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

(๒) มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

หมวด ๙ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *