night

ลงทะเบียนกู้ยืม 10,000 ออมสิน GSB ลงก่อนได้ก่อน

มาตรการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สู้ภัย COVID-19 ผ่านแอป MyMo ให้ยืมเงิน 10,000 บาท ผ่านทางแอป MyMo สามารถกู้เงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ กู้ผ่านจะได้รับเงินภายใน 3 วัน เข้าแอป MyMo ทันที ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงแค่ บัตรประชาชนใบเดียว เท่านั้น กู้เงินได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำ และอาชีพอิสระ ผู้ที่กำลังเดือดร้อน ไปดูวิธีการสมัครกันเลย

จุดเด่นสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

-ไม่มีหลักประกันในการขอกู้
-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
-ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็กู้ได้แล้ว
-สมัครขอสินเชื่อผ่านแอป MyMo ได้ทันที
-ผ่อนชำระเงินคืนได้สูงถึง 24 งวด

จำนวนเงินให้กู้ยืม

ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน

สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน และรวมกับระยะปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรกแล้ว ซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ได้ตามเหมาะสม ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน

-เป็นผู้ที่มีบัญชี MyMo ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2564
-มีอายุ 19 – 70 ปี
-ต้องไม่เป็นผู้มีรายได้จากรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากรัฐ
-ไม่เป็นผู้ที่ว่างงาน
-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการขอสินเชื่อ

ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

ผู้ที่สนใจ ให้อัพเดท MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และเข้าเมนูขออนุมัติ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” และทำการลงทะเบียนจองสิทธิ จากนั้นจึงทำการ ล๊อกอิน เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อ “มาตราการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในวันเวลาที่แจ้งเท่านั้น จึงจะเห็นเมนูสินเชื่อ จากนั้นให้ทำตามรายละเอียดที่แจ้งใว้ในแอป MyMo ไปทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *