คุณตาสู้ชีวิต ไม่ยอมแ พ้โชคช ะต า ข ายข้าวมันปิ้งทุกเช้า หาเงินเลี้ยงชี พ 5 บาท 10 บาทก็เอา

คนทั่วไป และครอบครัวมักมองว่า ผู้สูงอายุควรที่จะหยุดพักผ่อน เนื่องจ า กทำงานและรับภาระมามากแล้ว อีกทั้งคนทำงานบ างกลุ่มมองว่า การจ้างผู้สูงอายุในเป็นการปิดโอกาสการทำงานและการเลื่อนตำแหน่งของคนรุ่นใหม่ นอกจ า กนี้ ผู้ประกอบการบ างราย เห็นว่าไม่คุ้มเ งิ น เพราะอาจทำงานไม่ได้คุณภาพ ทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานหลังเกษียณอายุการทำงานแล้ว รวมถึงโอกาสและตำแหน่งงานสำหรับผู้สูงอายุ มีไม่มากนัก แต่สำหรับผุ้สูงอายุบ างคนก็ไม่มีคนเลี้ยง จึงยังคงต้องทำงานหาเ งิ นเลี้ยงตนเองอยู่ ส่วนบ างคนที่ลูกหลานดูแลก็ดีไปค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดต ามเรื่องราวสุดสะเทือนใจของคุณต …

Read More