ร่วมสบทบทุน ให้ค่าอาห ารเด็กๆบ้าน Dogland ทุ กชีวิตฝ ากไว้กับท่าน

บ้าน Dogland ขอความเมตต าขอรับบริจาคทุนทรัพย์ เด็กๆข าดแคลนอาห ารและค่ารักษ าสั ตว์ป่ว ย สำหรับนำไปซื้ออาห ารเม็ดและข้าวสาร ให้เจ้าสี่ข ากว่า 150 ชีวิต ได้รับอาหารเพียงวันละ1มื้อ และทุนทรัพย์ในก ารรักษ าสุนัขป่ว ย และพิก ารจำนวนมาก ขอความเมตต าจ ากทุ กๆท่านได้โปรดช่วยเหลือสุนัขที่เคยถูกทอ ดทิ้ งเหล่านี้ ได้มีชีวิตต่อไปด้วยนะคะ …

Read More