สาธุ เมฆ วินัย ไกรบุตร ทำบุญครั้งใหญ่ ไ ถ่ชี วิ ต โค-ก ระบื อ

ใครที่กำลังมีความทุ กข์ ใจ เจ็ บ ป่ ว ยเพราะมีโ ร ค ภัย เบี ยดเบียน รวมถึงผู้ที่อยากจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงช ะตาให้มีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการทำบุญ ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมากมายนัก วิธีที่ว่านี้คือ การทำบุญไ ถ่ ชีวิ ตโค-กระบือนั่นเอง เ ชื่ อว่าหลายคนคงติดตามอาการป่ ว ยของ เมฆ วินัย …

Read More