ข่าวทั่วไป

เอาแล้ว “อว.”ยัน ไม่เคยรับรองเทียบคุณวุฒิ “California University”

กรณี “หมอเกศ”น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดในการเลือกระดับประเทศ โดยขณะนี้ได้เกิดประเด็นเรื่องวุฒิการศึกษาของ หมอเกศ พญ.เกศกมลปริญญาที่ได้จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ เอฟซีอี ประเทศสหรัฐอเมริกา และสถานะของ California University จนกลายเป็นปมร้อนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

โดยในเวลานี้ได้เกิดดราม่า “หมอเกศ” เกี่ยวกับการที่ รศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย 1 ใน 200 สว.ชุดใหม่ กับประเด็นและข้อสงสัย เรื่องวุฒิการศึกษา California University ซึ่งหลายคนๆรวมทั้งในโลกออนไลน์ ได้ออกมาตั้งคำถามและข้อสงสัยถึงวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เอาแล้ว \"อว.\"ยัน ไม่เคยรับรองเทียบคุณวุฒิ \"California University\"ประวัติการศึกษา หมอเกศกมล

“หมอเกศกมล” ศาสตราจารย์ ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย ได้เขียนในใบสมัคร สว. ว่า จบการศึกษา ดังนี้

• ศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Professor in Human Reseource Development) California University
• ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Political Science) Califonia University, U.S.A.
• แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต (Preventive Medicine, Community Mental Health)

เอาแล้ว \"อว.\"ยัน ไม่เคยรับรองเทียบคุณวุฒิ \"California University\"

• ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy (PhD) Associate Professor in Business Administration California University
• ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ UIPM University International
• International Academic Multidisciplines Research Conference Worcester College University of Oxford,UK
• American academy of Aesthetic Medicine Certificate in Aesthetic Medicine
• แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต
• ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
• ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

เอาแล้ว \"อว.\"ยัน ไม่เคยรับรองเทียบคุณวุฒิ \"California University\"
เอาแล้ว \"อว.\"ยัน ไม่เคยรับรองเทียบคุณวุฒิ \"California University\"
คืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ก.ค.67 นายวันนี นนท์ศิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงกรณีวุฒิการศึกษาของ California University ที่สังคมถกเถียงกันในขณะนี้ ว่า กรณีที่มีผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ หากต้องการเทียบคุณวุฒิ จะต้องขอเทียบคุณวุฒิที่กระทรวง อว. ว่าสามารถเทียบได้กับการจบการศึกษาในระดับใดในประเทศไทย ซึ่งสำหรับ California University กระทรวง อว. ยังไม่เคยมีการรับรองการเทียบคุณวุฒิของสถาบันนี้แต่อย่างใดเอาแล้ว \"อว.\"ยัน ไม่เคยรับรองเทียบคุณวุฒิ \"California University\"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *